Ποιοι είμαστε

factoring

Η Παγκρήτια Factors ιδρύθηκε το 2021 και από τον Δεκέμβριο του 2023 λειτουργεί ως Χρηματοδοτικό Ίδρυμα με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1905/1990 για το Factoring και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι η παροχή προϊόντων Factoring ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς αλλά και εφαρμόζοντας το σύνολο των διαθέσιμων ψηφιακών εφαρμογών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας

Ο Όμιλος

Η Παγκρήτια Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1993 ως Συνεταιριστική τράπεζα, και μετασχηματίστηκε το 2020 σε Ανώνυμη Εταιρεία, διευρύνοντας την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2021 υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την εδραίωσή της ως ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με αξιόπιστες και ισχυρές προοπτικές για το μέλλον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απορρόφησης της HSBC στην Ελλάδα στις 31 Ιουλίου 2023, η Τράπεζα λειτουργεί ως ένας νέος οργανισμός που έχει στον πυρήνα του λειτουργικού του μοντέλου τη συμβουλευτική τραπεζική και την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης για το σύνολο του πελατολογίου της.

Υποστηρίζει ενεργά επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς, με εξατομικευμένες και ευέλικτες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, συνδυάζοντας την παράδοση της αμεσότητας της προσωπικής επικοινωνίας, με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Σήμερα απασχολεί περισσότερο από 800 άτομα και εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες μέσα από ένα διευρυμένο Πανελλαδικό δίκτυο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και του πελατολογίου της σε δυναμικές αγορές ανά την Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για την Παγκρήτια Τράπεζα.

 


Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι η εταιρεία λειτουργεί με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διαφάνεια. Εφαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης θωρακίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

  1. Γεώργιος Κουρλετάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
  2. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  3. Γεώργιος Ξυφαράς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Σεραφείμ Χρυσικός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Αντώνιος Βουράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06-12-2027.

 

Οργανωτική Δομή

Η Οργανωτική Δομή της εταιρείας έχει ως εξής:

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι εργασίες των παρακάτω λειτουργιών, έχουν ανατεθεί στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔΤΕ 2577/2006:

  1. Διαχείριση Κινδύνων
  2. Κανονιστική Συμμόρφωση *
  3. Εσωτερική Επιθεώρηση 
  4. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

* Τα καθήκοντα του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους για το Ξέπλυμα Χρήματος έχουν ανατεθεί στον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης