Κώδικας δεοντολογίας

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται οι πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης και ενημέρωσης, μεταξύ Εταιρείας και δανειολήπτη έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως αναθεωρήθηκε με την απόφαση 392/1/31.5.2021 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, υιοθετεί Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) μέσω της οποίας παρέχει στους δανειολήπτες-πελάτες της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, τη δυνατότητα να προσέλθουν στην Εταιρεία και να ρυθμίσουν την υποχρέωσή τους προς αυτή.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ως προς την αναζήτηση λύσης για τη διαχείριση των οφειλών τους σε καθυστέρηση, στα πλαίσια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων τους.

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστέρησης (ΔΕΚ)

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστέρησης (ΔΕΚ) απευθύνεται στους α) «δανειολήπτες» (νοείται πέραν του πρωτοφειλέτη - Προμηθευτή, τόσο ο συνοφειλέτης όσο και ο εγγυητής) που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και εκ του λόγου αυτού αδυνατούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών τους από δανειακές συμβάσεις, και β) «δανειολήπτες» που η μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία τήρησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

 

Αφορά σε Δανειολήπτες:

 • Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
 • Νομικά Πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις-ν.π. των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό των ευρώ 1.000.000)

 

Από τη ΔΕΚ εξαιρούνται:

 • Οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015 ή οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1/1/2015 και για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ. 
 • Οι απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν ως συνολικό άθροισμα κανένα από τα παρακάτω όρια:

- το ποσό των €1.000, σε περίπτωση δανειοληπτών φυσικών προσώπων,

- το ποσό των €5.000, σε περίπτωση δανειοληπτών νομικών προσώπων–πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκκινήσει τη Δ.Ε.Κ. ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει την ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ., αν μεσολαβήσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

 • Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020, «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας») ή η Εταιρεία έχει κοινοποιήσει στο δανειολήπτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης για οποιοδήποτε λόγο.
 • Ο δανειολήπτης έχει υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τα άρθρα 5 επ. Ν. 4738/2020, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Εταιρεία δεσμεύεται από την παραπάνω σύμβαση.
 • Ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί τέτοια συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν. 3588/2007, η οποία είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
 • Ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 • Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 ή του Ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή εκκρεμεί η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014.
 • Συντρέχει η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020, δηλ. ο δανειολήπτης έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εκεί αναφερόμενα αδικήματα.
 • Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 • Όταν υφίστανται απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση χρεών της.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου προβλέπεται ειδικά στο Νόμο.

 

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται μία (1) φορά για κάθε οφειλή.

 

Στην περίπτωση της εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται ως εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), οι όροι “δανειακή σύβαση”, “δάνειο” και “δανειολήπτης” χρησιμοποιούνται µε την έννοια της “σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων”, της “πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων” και του “Προμηθευτή”, αντίστοιχα.

Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ)

Στάδιο 1 – Επικοινωνία με τον Προμηθευτή

Η Εταιρεία επικοινωνεί συστηματικά με τους Προμηθευτές με την αποστολή περιοδικών αναλυτικών λογαριασμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία των οφειλών τους. 

Επιπλέον, σε περίπτωση εμφάνισης καθυστέρησης, εξειδικευμένα Στελέχη της ή νόμιμα λειτουργούσες (στο πλαίσιο των Ν.3758/2009 και Ν.2472/1997) εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, επιχειρούν να επικοινωνήσουν με τους Προμηθευτές για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν εναλλακτικής λύσης για την αποπληρωμή της οφειλής τους.

Επιπλέον, η Εταιρεία με στόχο την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή των Προμηθευτών, σε περίπτωση που η οφειλή υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, τους αποστέλλει ειδοποίηση σχετικά με την ένταξή τους στη Δ.Ε.Κ. Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η Εταιρεία τους καλεί να υποβάλουν τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής και τους ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη προσηκούσης ανταπόκρισής τους.

Στάδιο 2 – Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να υποβληθούν από τους Προμηθευτές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Συγκεκριμένα:

 • Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση), οφείλει να συμπληρώσει με πληρότητα και ακρίβεια το έντυπο της “Tυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης” (Τ.Ο.Κ.) και να το προσκομίσει στην Εταιρεία, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία η Εταιρεία του υποδεικνύει.
 • Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο-πολύ μικρή επιχείρηση, οφείλει να συμπληρώσει, με πληρότητα και ακρίβεια, το τυποποιημένο έντυπο οικονομικής πληροφόρησης και να το προσκομίσει στην Εταιρεία, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία η Εταιρεία του υποδεικνύει
 • Τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα στα ειδικά σημεία επικοινωνίας της Εταιρείας

Στάδιο 3 – Αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων

Η Εταιρεία, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των Προμηθευτών, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση, βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίζουν, αλλά και των δεδομένων που η Εταιρεία είτε διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί τους, είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση), η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”.

Στάδιο 4 – Υποβολή πρότασης των κατάλληλων λύσεων

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως, για τη λύση που κρίθηκε ως καταλληλότερη για τον Προμηθευτή.

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 • Λύσεις Ρύθμισης: Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης ή αναδιάρθρωση υφιστάμενης οφειλής. 
 • Λύσεις οριστικής διευθέτησης: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικά, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

Μετά από ενημέρωσή των Προμηθευτών για την προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να ανταποκριθούν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσουν, είτε να αντιπροτείνουν ή να αρνηθούν την πρόταση της Εταιρείας.

Στάδιο 5 – Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Εάν ο Προμηθευτής λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Εταιρεία ότι έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης / Προμηθευτής", μπορεί να υποβάλει ένσταση μετά των υποστηρικτικών αυτής δικαιολογητικών στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας της Εταιρείας, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης.

Για τον ανωτέρω σκοπό, εάν επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ένστασης της Εταιρείας, το οποίο μπορεί να αναζητήσει στο ως άνω Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας.

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται μόνο μία φορά μετά την εφαρμογή της Δ.Ε.Κ. για κάθε οφειλή. Σε περίπτωση που Προμηθευτής υποβάλει ένσταση, η Εταιρεία θα τον ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, ή από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Εταιρεία.

Ειδικά Σημεια Επικοινωνίας

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στα παρακάτω ειδικά σημεία επικοινωνίας:

 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση  info@pancretafactors.gr
 2. Στη διεύθυνση έδρας της εταιρείας:

Παγκρήτια Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα