Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση Πελατών / Συναλλασσομένων Φυσικών Προσώπων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Παγκρήτια Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (εφεξής η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο Παγκρήτια Factors Α.Ε., που εδρεύει επί της οδού Μητροπόλεως 3, Αθήνα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας διαβεβαιώνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός») και τις λοιπές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της υφιστάμενης σύμβασής σας με την Εταιρεία, ως πελάτες (Προμηθευτές) είτε εν όψει της κατάρτισης σύμβασης, ως υποψήφιοι πελάτες (Προμηθευτές) αλλά και στο πλαίσιο κάθε είδους συναλλαγής, συνεργασίας ή σχέσης μ’ αυτήν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας (ενδεικτικά ως εγγυητές πελατών-προμηθευτών, οφειλέτες πελατών-προμηθευτών, εκπρόσωποι, μέτοχοι, εταίροι, πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων πελατών-προμηθευτών, εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας κλπ) ως ακολούθως:

Τι δεδομένα συλλέγει η Παγκρήτια Factors

1. Δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης και υπηκοότητα.

2. Δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου.

3. Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, όπως ενδεικτικά επάγγελμα, αποδοχές, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσης (ενδεικτικά έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικό σημείωμα, ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

4. Δεδομένα των οικονομικών σας υποχρεώσεων και τυχόν αθέτησης αυτών, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, εξυγίανσης και πτώχευσης.

5. Δεδομένα πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις κλπ.

6. Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit profiling-credit scoring).

7. Δεδομένα συναλλακτικής σας συμπεριφοράς, όπως:

7.1. Δεδομένα από τη λειτουργία της αίτησης/σύμβασης ή των αιτήσεων/συμβάσεών σας, με την Εταιρεία και τη χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.

7.2. Δεδομένα συναλλαγών, σχετικά με τις εκχωρούμενες απαιτήσεις- στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών Factoring.

8. Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. cookies), όπως δεδομένα αναγνώρισης θέσης ή πλοήγησης στο διαδίκτυο.

9. Δεδομένα εικόνας σας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Εταιρείας, με την ειδική προς τούτο σήμανση κατά το νόμο.

 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

  • σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει και εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου αυτό απαιτείται, και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας.
  • Για την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκου, για το οποίο υφίσταται ανάγκη ιδιαίτερης νομικής προστασίας, η Εταιρεία τηρεί όλες τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, και όρους που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω δεδομένων σας, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την Παγκρήτια Factors.

 

* Με εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στα 1 και 2 τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την Εταιρεία, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται, εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσης σας με την Εταιρεία και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Από πού συλλέγονται τα δεδομένα σας

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις παρακάτω, κατά περίπτωση, πηγές:

1. Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των ελεύθερα προσβάσιμων κοινωνικών δικτύων (social media) ή διαδικτυακών ιστοτόπων.

2. Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, όπως και αυτά που αφορούν στις οικονομικές σας δυνατότητες  από εσάς τον ίδιο, εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα, από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την Εταιρεία, δείτε παρακάτω) και ελεύθερα προσβάσιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. Τα δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων ΣΑΥ και Σύστημα Υποθηκών- Προσημειώσεων ΣΥΠ), πιστοληπτικής ικανότητας (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων ΣΣΧ) και πιστωτικής βαθμολόγησης (Σύστημα Πιστοληπτικής Βαθμολόγησης- Scoring), από τα αντίστοιχα  αρχεία (Συστήματα) της Εταιρείας “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την Εταιρεία, δείτε παρακάτω), όπως και από συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών των Ν.3758/2009 και Ν.4038/2012, δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Εταιρεία.

4. Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” (σχετικές πληροφορίες για την Εταιρεία, δείτε παρακάτω).

5. Τα δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία σύμβασης/σεων σας με την Εταιρεία από αυτή.

6. Τα δεδομένα, που αφορούν στις συναλλαγές σχετικά με τις εκχωρούμενες απαιτήσεις, από εσάς τον ίδιο, από τον οφειλέτη των εκχωρούμενων απαιτήσεων ή/και από πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, που εδρεύει σε άλλη χώρα, στην περίπτωση διεθνούς πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

7. Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών από εσάς τον ίδιο ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, μετά από εντολή σας.

8. Τα αναγνωριστικά δεδομένα της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας τα οποία συλλέγονται από συσκευές (πχ. κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ.) που συνδέονται με συστήματα της Εταιρείας, μέσω cookies  ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ενδεικτικά Google, YouTube).

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • όλα τα ανωτέρω δεδομένα του πρώτου κεφαλαίου είναι δυνατόν να συλλέγονται και από την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (εφεξής «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ»), η οποία διατηρεί σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ FACTORS A.E), εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λ. Ικάρου 5, ΤΚ 71306 και με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο +30 2810338800. Για την επεξεργασία, που διεξάγεται από την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στο ανωτέρω τηλέφωνο και στον ιστότοπο www.pancretabank.gr.
  • Η Εταιρεία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι. Για την επεξεργασία των δεδομένων που διενεργεί, όπως και για την άσκηση των σχετικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τον ιστότοπό της, www.teiresias.gr ή να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο +30 2103676700.
  • Εφόσον η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, η Εταιρεία τηρεί τις προβλεπόμενες από το ισχύον νομικό πλαίσιο διαδικασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται σε έγχαρτη, ψηφιακή/ή και ηλεκτρονική μορφή.

Γιατί η Παγκρήτια Factors συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Τα προσωπικά δεδομένα, που προαναφέρθηκαν, συλλέγονται είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία, είτε και κατά τη διάρκεια αυτής και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας κατά την προ συμβατική ή συμβατική σχέση μαζί σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική σας σχέση με την Εταιρεία για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.

2. Τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης και την κατάρτιση σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των  συμβατικών ή και υποχρεώσεων της Εταιρείας, προς εσάς.

3. Στην περίπτωση χορήγησης οποιασδήποτε πίστωσης (κατά κανόνα, προεξόφλησης απαίτησης) και γενικά παροχής υπηρεσίας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της ή/και την προάσπιση του εννόμου συμφέροντός της:

α. για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Εταιρεία, είτε έχει ήδη αναλάβει,

β. για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής σύμβασης και της οφειλής,

γ. για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των εντολών σας, στο πλαίσιο των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών factoring

δ. για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

ε. για την είσπραξη των τυχόν οφειλόμενων στην Εταιρεία ποσών σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών σας υποχρεώσεων,

4. Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλετε (όπως, π.χ., αίτημα ρύθμισης της οφειλής σας) ή παραπόνου και την εξέτασή του από την Εταιρεία.

5. Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

6. Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

7. Την προάσπιση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων της Εταιρείας και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας ή/και της περιουσίας των πελατών της και του συναλλακτικού κοινού γενικότερα, όπως π.χ., τη διασφάλιση διαδικασιών ασφάλειας της Εταιρείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης, κλοπής κ.ο.κ.).

8. Την επικοινωνία με εσάς για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των παρασχεθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά, και τις εξελίξεις αυτών, τις νέες λειτουργικότητες, ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών, τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης, την ενημέρωσή σας, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας, από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας, ή/και των επιπρόσθετων επιθυμιών/απαιτήσεών σας.

Κατάρτιση προφίλ – Αυτοματοποιημένη Λήψη Απόφασης

Κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία ενδέχεται να καταρτίζει προφίλ, με την συνδυαστική επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, στις ακόλουθες κυρίως περιπτώσεις:

  • Για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, που η Εταιρεία καλείται να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει και κατ΄ επέκταση τον περιορισμό των επισφαλειών, αλλά και την προστασίας των πελατών της από την υπερχρηματοδότηση, καταρτίζει το πιστωτικό προφίλ των πελατών της. Η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την κατάρτιση κάθε σύμβασης και τη λειτουργία της.
  • Για την κατά το δυνατόν βελτίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της πελατείας και τη μεγέθυνση αυτής, η Εταιρεία καταρτίζει το συναλλακτικό σας προφίλ, με τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων σας του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας, για να σας ενημερώσει και προωθήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες της ή την επέκταση της χρήσης ήδη χορηγηθέντων. Η ως άνω επεξεργασία αφορά στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της, επειδή όμως ειδικά τα χρηματοδοτικά προϊόντα ενδέχεται να συνεπάγονται πιστωτικούς κινδύνους για εσάς, η επεξεργασία πραγματοποιείται μετά από σχετική ενημέρωσή σας και την προς τούτο συγκατάθεσή σας.
  • Για την υποχρεωτική λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Εταιρεία καταρτίζει προφίλ με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και μοντέλων. Η επεξεργασία γίνεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης

Η Εταιρεία μετά την κατάρτιση προφίλ ενδέχεται να προχωρήσει σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης που σας αφορά, η οποία ίσως έχει έννομα αποτελέσματα για εσάς (πχ. αυτοματοποιημένη έγκριση ή απόρριψη χρηματοδότησης).

Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση η Εταιρεία σας ενημερώνει και σας παρέχει το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως την επανεξέταση της απόφασης με ανθρώπινη παρέμβαση.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

1. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι κατά περίπτωση αρμόδιοι για τη διαχείριση των αιτημάτων που έχετε υποβάλει στην Εταιρεία, όπως και για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης ή των συμβάσεών σας με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτήν/αυτές, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας.

2. Εταιρείες του Ομίλου της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και η ίδια η Παγκρήτια Factors, στο πλαίσιο της εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών υποχρεώσεών τους,  για την εκτίμηση του συνολικά αναλαμβανομένου κινδύνου και ενιαίας αντιμετώπισης των πελατών του Ομίλου, καθώς και οι εκάστοτε Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας η/και του Ομίλου.

3. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία δύναται να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στο πλαίσιο διεθνούς factoring, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών (Ν.3758/2009 ως εκάστοτε ισχύει), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015 ως εκάστοτε ισχύει), εταιρείες τηλεφωνικής υποστήριξης - ενημέρωσης (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εκτιμητές ή εταιρείες εκτίμησης /διαχείρισης ακινήτων, εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες ερευνών δεδομένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρείες ψηφιοποίησης, φύλαξης διαχείρισης και καταστροφής αρχείων, εταιρείες ερευνών αγοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης/συντήρησης/παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απόρρητου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας κατά την επεξεργασία εκ μέρους τους.

4. Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, όπως και οι εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν.3156/2003 για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων.

5. Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν.4354/2015, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των επενδυτικών εταιρειών του εσωτερικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση μεταβίβασης (εκχώρησης) των απαιτήσεων που πηγάζουν από συμβάσεις χρηματοδότησης.

6. Πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται, (όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD, Διατραπεζικά Συστήματα όπως ΔΙΑΣ ΑΕ κλπ.) με έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αδειοδοτηθεί, όπου αυτό απαιτείται, και λειτουργούν νόμιμα, για την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγών ή σε τρίτες χώρες υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω.

7. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των (εκ του νόμου) αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

8. Η “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.” για τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία/συστήματα, όπως για τα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες (στη λήξη τους) συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, όπως και σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων.

9. Ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες η Παγκρήτια Factors συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων.

10. Εκδοχείς των απαιτήσεων, στον οποίο εκχωρούνται οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά του Προμηθευτή από την εκτέλεση της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Μπορεί η Παγκρήτια Factors να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) εφόσον:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την τρίτη χώρα στην οποία θα διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα.

2. Ο αποδέκτης των δεδομένων έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που του διαβιβάζονται.

3. Έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο, ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

4. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και εσάς ή για τη λήψη μέτρων, τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας.

5. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, η οποία συνήφθη από την Εταιρεία προς όφελός σας, σύμφωνα με σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων κατά οφειλετών, που κατοικούν ή εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

6. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.

7. Υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

8. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διατάξεις νόμου.

 

Για την εκπλήρωση των υπό στοιχεία 7 και 8 η Εταιρεία, ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών, σε αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Σε περίπτωση, που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής σας από αυτή. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση, που δεν συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησής σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης, όπως άλλωστε υποχρεούστε (δικαίωμα διόρθωσης).

3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις (δικαίωμα περιορισμού).

4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).

6. Να ζητήσετε από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε χορηγήσει, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

7. Να ζητήσετε, σε περίπτωση αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης απόφασης, κατά τα ανωτέρω, την επανεξέταση απορριφθέντος αιτήματός σας με ανθρώπινη παρέμβαση.

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό 4 και 5 αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς τον ίδιο ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, υπόκειται στους προαναφερθέντες περιορισμούς.

Πρόσθετα, η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα, να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα 6 δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των αναφερθέντων δικαιωμάτων, ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεστεί.

8. Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεση που έχετε δώσει στην Εταιρεία, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, απευθύνοντας σχετική δήλωσή σας επίσης στην Εταιρεία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν επηρεάζει την προηγούμενη επεξεργασία που έγινε βάσει αυτής.

9. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ, www.dpa.gr), η οποία είναι και η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, για την επεξεργασία που σας αφορά, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται στο ανωτέρω Κεφάλαιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Μητροπόλεως 3, 105 57 στην Αθήνα. Προς διευκόλυνσή σας, η εταιρεία έχει διαμορφώσει το σχετικό έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει, σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο/στα αίτημα/αιτήματά σας.

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, διαρροή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στο πλαίσιο βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας στον ιστότοπο της Εταιρείας www.pancrefactors.gr για την επαρκή σας ενημέρωση.