Αντλήστε άμεση ρευστότητα από τις πωλήσεις της επιχείρησής σας

Τι είναι το factoring;

To Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων) είναι η συμβατική σχέση μεταξύ ενός Προμηθευτή και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου (Πράκτορας ή Factor), στο πλαίσιο της οποίας ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Πράκτορα όλες ή μέρος των απαιτήσεών του έναντι ενός ή περισσοτέρων Αγοραστών του.

 

 

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη γρήγορη άντληση κεφαλαίων κίνησης και τη βελτίωση των ταμειακών τους ροών χωρίς την εμπλοκή παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Το Factoring είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις πωλήσεις των Προμηθευτών και την είσπραξη τους από τους Aγοραστές.

Το Factoring στην Ελλάδα διέπεται από τον Νόμο 1905/1990 και παρέχεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Προμηθευτές) που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους Αγοραστές τους, με επαναληπτική ή μεμονωμένη αγοραστική συμπεριφορά.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Χρηματοδότηση

Από τη στιγμή της εκχώρησης των απαιτήσεων μέχρι και την είσπραξή τους, ο Προμηθευτής μπορεί να λάβει ποσό προεξόφλησης ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας των εκχωρημένων απαιτήσεων, μετατρέποντας έτσι τις απαιτήσεις του σε μετρητά για την ενίσχυση της ρευστότητάς του

Διαχείριση

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης στον Πράκτορα, ο οποίος αναλαμβάνει την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση η οποία συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση των πωλήσεων, τη συμφωνία των λογαριασμών με τους Αγοραστές, υπενθυμιστικές ενέργειες προς τους αγοραστές και συμβάλλει στην επίλυση πιθανών εμπορικών διαφωνιών, μέχρι την είσπραξη τους

Επικοινωνία με αγοραστές

Ο Πράκτορας αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους Αγοραστές για συμφωνία υπολοίπων και κατά την ωρίμανση των απαιτήσεων, την είσπραξή τους

Αξιολόγηση φερεγγυότητας των αγοραστών

Ο Πράκτορας παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των Αγοραστών του Προμηθευτή τόσο πριν την έναρξη της συνεργασίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής. Η αξιολόγηση των Αγοραστών, βασίζεται τόσο σε σύγχρονα μοντέλα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, σε εμπορικά στοιχεία και πληροφορίες, όσο και σε ιστορικά στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς

Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου αγοραστών

Εφόσον ζητηθεί από τον Προμηθευτή, ο Πράκτορας υπό προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον πιστωτικό κίνδυνο, που αφορά στην οικονομική αδυναμία του Αγοραστή να καταβάλει την αξία των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά την ωρίμανσή τους

Γιατί να επιλέξετε το factoring;

Άμεση Ρευστότητα
Πρόσβαση σε άμεση ρευστότητα, ανάλογη των πωλήσεων της επιχείρησής σας, προς κάλυψη των ταμειακών αναγκών κατά το διάστημα μεταξύ της τιμολόγησης και της είσπραξης των απαιτήσεων από τους Αγοραστές
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαπραγματευτικής θέσης της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών και της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών με Αγοραστές λόγω της αυξημένης ρευστότητας
Έλεγχος φερεγγυότητας
Εμπεριστατωμένος έλεγχος της φερεγγυότητας των Αγοραστών, τόσο πριν την ενεργοποίηση της συνεργασίας Factoring, όσο και κατά τη διάρκειά της
Μείωση λειτουργικού κόστους
Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων να πραγματοποιείται από τη Pancreta Factors, πάντα βάσει των συμφωνημένων μεταξύ Προμηθευτή και Αγοραστή όρων και περιόδου πίστωσης
Ελαχιστοποίηση πιστωτικού κινδύνου
Ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου των Αγοραστών μέσω της ανάληψης του κινδύνου από την Pancreta Factors και παράλληλα δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησής σας