Οικονομικά Στοιχεία

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €6.000.000 το οποίο διαιρείται σε 1.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €5 έκαστη. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Παγκρήτια Τράπεζα η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.