Εγχώριο Factoring Χωρίς Αναγωγή

Εκχώρηση απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς εγχώριους Αγοραστές. Παρέχεται προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη, έλεγχος φερεγγυότητας και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Πλεονεκτήματα

Άντληση άμεσης ρευστότητας

Άντληση άμεσης ρευστότητας μέσα από τις πωλήσεις της επιχείρησης, ως ποσοστό επί της αξίας των εκχωρημένων απαιτήσεων

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εκχωρημένων απαιτήσεων στην Pancreta Factors, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης

Ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων

Ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων από την Pancreta Factors ελευθερώνοντας πόρους της επιχείρησης και βελτιώνοντας την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξόφλησης των εκχωρημένων απαιτήσεων

Συνεχής αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών

Συνεχής αξιολόγηση από την Pancreta Factors της πιστοληπτικής ικανότητας των υφιστάμενων και νέων αγοραστών, ενημερώνοντας την επιχείρηση για οποιαδήποτε αρνητική συναλλακτική συμπεριφορά ή παρέκκλιση της συμφωνημένης πιστωτικής πολιτικής

Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου

Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την Pancreta Factors ώστε να διασφαλίζεστε από την εμφάνιση επισφαλειών από τους εκχωρημένους αγοραστές και να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας χωρίς εμπόδια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, αφού οι χρηματοδοτήσεις του factoring δεν θα εμφανίζονται στις υποχρεώσεις της

Όροι και προϋποθέσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 1. Χρηματοδότηση
 2. Διαχείριση
 3. Είσπραξη
 4. Αξιολόγηση Αγοραστών
 5. Ανάληψη Πιστωτικού Κινδύνου
Κόστη
 • Προμήθεια Διαχείρισης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και αφορά στην αμοιβή του Πράκτορα για τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών
 • Προμήθεια Προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται επί του ποσού προεξόφλησης, εφόσον γίνεται χρήση αυτής
 • Επιπροσθέτως, ενδέχεται να εφαρμοστούν εφάπαξ χρεώσεις έναρξης και ετήσιας αναθεώρησης των ορίων factoring, ή έξοδα αξιολόγησης Αγοραστών
Πώς χρηματοδοτείστε
 • Εκχωρείτε τις απαιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά
 • Μετά την επεξεργασία τους, προκύπτει διαθέσιμο προς χορήγηση εντός 24 ωρών
 • Λαμβάνετε χρηματοδότηση βάσει των αναγκών σας, όποτε εσείς το επιθυμείτε

Πώς θα το αποκτήσετε;

1
Πραγματοποιούμε συνάντηση με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών της επιχείρησής σας
2
Εξετάζουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του πελατολογίου της επιχείρησής σας και προτείνουμε το σχήμα συνεργασίας που καλύπτει τις ανάγκες σας
3
Υπογράφουμε τα απαραίτητα συμβατικά έγγραφα και ενεργοποιούμε άμεσα τη συνεργασία