Εγχώριο Διαχειριστικό Factoring

Εκχώρηση απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς εγχώριους Αγοραστές. Παρέχεται διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων

Πλεονεκτήματα

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εκχωρημένων απαιτήσεων στην Pancreta Factors, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης

Ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων

Ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων από την Pancreta Factors ελευθερώνοντας πόρους της επιχείρησης και βελτιώνοντας την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξόφλησης των εκχωρημένων απαιτήσεων

Συνεχής αξιολόγηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των αγοραστών

Συνεχής αξιολόγηση από την Pancreta Factors της συναλλακτικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων και νέων αγοραστών, ενημερώνοντας την επιχείρηση για οποιαδήποτε  παρέκκλιση της συμφωνημένης πιστωτικής πολιτικής

Όροι και προϋποθέσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  1. Διαχείριση
  2. Είσπραξη
  3. Έλεγχος Συναλλακτικής Συμπεριφοράς Αγοραστών
  4. Ανάληψη Πιστωτικού Κινδύνου (Προαιρετικά)
Κόστη
  • Προμήθεια Διαχείρισης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και αφορά στην αμοιβή του Πράκτορα για τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών
  • Επιπροσθέτως, ενδέχεται να εφαρμοστούν εφάπαξ χρεώσεις έναρξης και ετήσιας αναθεώρησης των ορίων factoring, ή έξοδα αξιολόγησης Αγοραστών

Πώς θα το αποκτήσετε;

1
Πραγματοποιούμε συνάντηση με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών της επιχείρησής σας
2
Εξετάζουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του πελατολογίου της επιχείρησής σας και προτείνουμε το σχήμα συνεργασίας που καλύπτει τις ανάγκες σας
3
Υπογράφουμε τα απαραίτητα συμβατικά έγγραφα και ενεργοποιούμε άμεσα τη συνεργασία