Εξαγωγικό Factoring Με Αναγωγή

Εκχώρηση απαιτήσεων που προκύπτουν από πωλήσεις Προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα προς Αγοραστές εξωτερικού. Παρέχεται προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη και έλεγχος φερεγγυότητας

Πλεονεκτήματα

Άντληση άμεσης ρευστότητας

Άντληση άμεσης ρευστότητας μέσα από τις πωλήσεις της επιχείρησης, ως ποσοστό επί της αξίας των εκχωρημένων απαιτήσεων

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης

Ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εκχωρημένων απαιτήσεων στην Pancreta Factors, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης

Ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων

Ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης των τιμολογίων από την Pancreta Factors ελευθερώνοντας πόρους της επιχείρησης και βελτιώνοντας την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξόφλησης των εκχωρημένων απαιτήσεων

Όροι και προϋποθέσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  1. Χρηματοδότηση
  2. Διαχείριση
  3. Είσπραξη
Κόστη
  • Προμήθεια Διαχείρισης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και αφορά στην αμοιβή του Πράκτορα για τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών
  • Προμήθεια Προεξόφλησης, η οποία υπολογίζεται επί του ποσού προεξόφλησης, εφόσον γίνεται χρήση αυτής
  • Επιπροσθέτως, ενδέχεται να εφαρμοστούν εφάπαξ χρεώσεις έναρξης και ετήσιας αναθεώρησης των ορίων factoring, ή έξοδα αξιολόγησης Αγοραστών
Πώς χρηματοδοτείστε
  • Εκχωρείτε τις απαιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά
  • Μετά την επεξεργασία τους, προκύπτει διαθέσιμο προς χορήγηση εντός 24 ωρών
  • Λαμβάνετε χρηματοδότηση βάσει των αναγκών σας, όποτε εσείς το επιθυμείτε

Πώς θα το αποκτήσετε;

1
Πραγματοποιούμε συνάντηση με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών της επιχείρησής σας
2
Εξετάζουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του πελατολογίου της επιχείρησής σας και προτείνουμε το σχήμα συνεργασίας που καλύπτει τις ανάγκες σας
3
Υπογράφουμε τα απαραίτητα συμβατικά έγγραφα και ενεργοποιούμε άμεσα τη συνεργασία